VIVAX

VIVAX 2018-01-04T19:30:31+00:00

Organizátorom festivalu Parenica je občianske združenie VIVAX

Ciele a činnosť združenia:

  • iniciovať, podporovať a prehlbovať rôzne občianske aktivity na miestnej, regionálnej a štátnej úrovni, s prioritou v oblasti propagácie začínajúcich a mladých hudobných skupín,
  • všestranná podpora talentovaných jednotlivcov,
  • prispieť k rozvoju amatérskej ako aj profesionálnej umeleckej tvorby, organizovať a podporovať aktivity tohto zamerania na pôde obce Kostolná-Záriečie, v jej okolí ako aj v regióne Trenčín,
  • podporovať edukáciu amatérskych a profesionálnych umelcov,
  • vykonávať aktivity zamerané na sprístupnenie kultúry a umenia na strane divákov ako aj na strane umelcov,
  • výroba a prezentácia hudobných, literárnych, filmových a iných produktov audiovizuálneho umenia,
  • získavanie prostriedkov na krytie nákladov spojených s výrobou, prezentáciou a organizovaním kultúrnych aktivít,
  • spolupracovať s organizáciami podobného zamerania v Trenčianskom regióne.

Ďalšie aktivity združenia

Každoročne sa podieľame na organizovaní koncertu s názvom Rockové Vianoce, ktorý sa koná vždy po Vianociach väčšinou v kultúrnom dome v obci Kostolná-Záriečie.